วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษป5

..........แผนการจัดการเรียนรู้ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม รหัสวิชา อ 22101
หน่วยการเรียนรู้ที่ English For Socials And Cultures
เรื่อง Greeting and Leave taking เวลา 2 ชั่วโมง
1.มาตรฐานการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา เป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐานจากคำ ประโยค และหลักไวยากรณ์ จึงจะทำให้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
2.สาระการเรียนรู้
การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา เป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐานจากคำ ประโยค และหลักไวยากรณ์ จึงจะทำให้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์
Words : Hi , Hello , just , fine , sick , see , tomorrow ,glad , meet well , thank.
Conversation : Hi , Hello , Good morning /afternoon / evening.
Good bye , See you tomorrow.
How are you ? , I’m fine . Thank you .
He/ She/ We / They / is / are fine .
Grammar S + Verb to be + adjective
ตัวอย่างประโยคถามตอบ
Sam : Hello Manop. How are you today ?
Manop :Hello Sam . I’m fine thank you, and you ?
Sam : Fine. Thank you.How is your mother ?
Manop : She’s fine. Thank you.
Sam : Good bye Manop.
Manop :Good bye Sam. See you again tomorrow.
Sam : See you again tomorrow
3.ผลการเรียนรู้คาดหวังรายปี
1. นักเรียนสามารถ ฟัง พูด คำทักทายและคำกล่าวลาได้ถูกต้อง ตามบริบทของวัฒนธรรม และระดับภาษาที่เรียนได้
2. กล่าวทักทายและกล่าวลากันได้ถูกต้องตามสถานการณ์
4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง (พฤติกรรมที่ระบุไว้ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
1. ด้านความรู้ (K) กล่าวทักทายและกล่าวลากันได้ถูกต้องตามสถานการณ์
2. เจตคติ (A) สามารถนำ วิชาภาษาต่างประเทศ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ด้านทักษะ (P) เขียนสถานการณ์จำลองในการกล่าวทักทาย กันได้
5. สาระการเรียนรู้รายปี
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต. 1.2. : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความ รู้สึก และความคิด เห็นโดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้)
1. ทดสอบก่อนเรียน : นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน : แบ่งนักเรียน ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรู้สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกประธานกลุ่มรองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมกับแนะนำลำดับขั้นตอนของการเรียน และบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้นักเรียนทราบ
3. นักเรียนร้องเพลง Good morning to you จากแผนภูมิเพลงตามครู จากนั้นนักเรียนร้องพร้อมกัน (ใบงาน)
4. นักเรียนฟังบทสนทนาจากครูสาธิตการอ่าน แล้วฝึกกล่าวคำทักทาย และกล่าวลาด้วยประโยคต่อไปนี้ ตามแถบบันทึกเสียง
Sam : Hello Manop. How are you today ?
Manop :Hello Sam . I’m fine thank you, and you ?
Sam : Fine. Thank you.How is your mother ?
Manop : She’s fine. Thank you.
Sam : Good bye Manop.
Manop :Good bye Sam. See you again tomorrow.
Sam : See you again tomor
5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ Sheet study เรื่อง การใช้ Verb to be is am are แล้วนักเรียน ฝึกถาม-ตอบประโยค
A: How is C ?
B: She/ He is fine , well.
A: How are D and E ?
B: They are fine , well.
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสนทนากันตามขั้นที่ 3 โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็น Sam กับ Manop จากนั้นส่งตัวแทนออกมาแสดงบทบาทสมมุติ หน้าห้องตามบทสนทนา หมุนเวียนกันจนครบทุกกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มที่แสดง บทบาทสมมุติ ลงในแบบบันทึกการประเมินผลงานกลุ่ม
7. นักเรียนจับคู่ถาม – ตอบเกี่ยวกับทุกข์ สุข ของเพื่อนคนอื่นในห้อง เพื่อฝึกการใช้ Verb to be.
8. ให้นักเรียน ทำกิจกรรมในใบงานที่กำหนดให้
7. ครูตรวจสอบผลงานจากการ ทำใบงานของนักเรียน
8. ครูตรวจสอบผลงานจากการ ทำใบงานของนักเรียน
9. นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน/ หลังเรียน
10. ถ้ามีนักเรียนยังไม่เข้าใจผลกผเรียนรู้ ครูสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่ม ที่ยังไม่เข้าใจ
7.สื่อการเรียนการสอน
1. ประเภทสื่อ
ใบความรู้
ใบงาน
2. วัสดุ / อุปกรณ์
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
แผนภูมิเพลง Good morning to you
บัตรคำศัพท์
3. แหล่งการเรียนรู้
ครู อาจารย์ และเพื่อน
8.การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
การสังเกต การตั้งคำภาพ และการตอบคำถาม
ความตั้งใจ
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
ใบความรู้
แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม และแบบบันทึกผลงาน
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตอบถูกต่ำกว่า 3 ข้อ : อ่อนมาก
ตอบถูก 3-4 ข้อ : อ่อน
ตอบถูก 5-6 ข้อ : พอใช้
ตอบถูก 7-8 ข้อ : ดี
ตอบถูก 9-10 ข้อ : ดีมาก
9.การเชื่อมโยงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น Greeting and Leave taking การสื่อสาร บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นคนดี ในด้าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น (บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา)
10.คุณธรรม จริยธรรมที่สอดแทรก
1. เป็นคนเก่ง ในด้าน กล้าพูดถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ได้ สร้างประโยคเกี่ยวกับทักทายและกล่าวลาได้
2. เป็นคนมีความสุข ในด้าน เรียนรู้อย่างสนุกสนาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้อื่นได้11.ผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐาน ด้านผลผลิต
มาตรฐาน ต. 1.2. : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความ รู้สึก และความคิด เห็นโดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.กิจกรรมเสนอแนะ
เพลง Good morning to you.
Good morning to you.Good morning to you.
Good morning .Good morning .
Good morning to you.
How are you to day ?
โรงเรียน Anubanphotharam
ใบงานเรื่อง Greeting and Leave taking
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่อง Greeting and Leave taking รายวิชา ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25…. เวลา … นาที/ชั่วโมง ...คะแนน
ชื่อเด็กหญิง/เด็กชาย .............. นามสกุล ........ ห้อง ป.5 /..... เลขที่.....
กำหนดส่งงานวัน.... วันที่.... เดือน.... พ.ศ. ... เวลา ....... น.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ ต.1.2. : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความ รู้สึก และความคิด เห็นโดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน นักเรียนใช้ Verb to be ได้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนคำไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์ ให้คุณหนูเลือกเอาคำในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะจ๊ะ is , am , are

1. I...........a student.
2. He.......................a farmer.
3. They.....................in the room.
4. You..............a good man.
5. She.................a fruit seller.
6. What …….she ?
7. Sam and Susan ……………students.
8. A book............on the table.
9. The girls.................under the tree.
10. How…………your father?


เฉลย
1. am
2. is
3. are
4. are
5. is
6. does
7. are
8. is
9. are
10.is

โรงเรียน Anubanphotharam
กระดาษคำตอบวิชา ......................................................................ชั้น ......................................
ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน เรื่อง ….............................................................................
ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง ....................................................... เลขที่ ..................ชั้น .......................
ให้นักเรียนคำไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. I...........a student.
2. He.......................a farmer.
3. They.....................in the room.
4. You..............a good man.
5. She.................a fruit seller.
6. What …….she ?
7. Sam and Susan ……………students.
8. A book............on the table.
9. The girls.................under the tree.
10. How…………your father?
13. บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ปัญหา / อุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………………..……..
(นางพเยาว์ ตัณฑ์เจริญรัตน์)
ผู้สอน ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
14.ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................


ลงชื่อ……………………………………..……..
(นายมานิต วงศ์ประเสริฐ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้นที่ 2
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………

2 ความคิดเห็น:

aek กล่าวว่า...

สวัสดีครับ
ผมชื่อเอกครับ
ขณะนี้ผมกำลังฝึกสอนอยู่ครับ
ผมอยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่2เทอม1 อย่างมากเลยครับ ช่วยผมหน่อยนะครับ
makoto_za@msn.com

kroochaiyaphum กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ

ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์ ป. โท ต้องการตัวอย่างแผนการสอนที่ถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างขอบคุณมาก

kroochaiyaphum 36130

picturekob